Strona główna Bibliografia

Bibliografia

 1. Adamczewski Marek, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Wydawnictwo DiG, Poznań 2000.
 2. Adamczewski Marek, Pieczęcie, herb i inne znaki Wschowy (około 1290-1793), [w:] Ludzie i herby w dawnej Polsce, pod red. P. Dymmela, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Lublin 1995.
 3. Balszus Hans, Műnzfund in Bucz, [w:] Historische Monatsblätter für die Provinz Posen nr 6, Posen, 1915.
 4. Bauer Piotr, Skarb monet z przełomu XV/XVI wieku ze Święciechowej woj. leszczyńskie, maszynopis z 1988, Uniwersytet Warszawski.
 5. Borowski Witold, Głos w sprawie datowania półgroszy koronnych Władysława Jagiełły, [w:] Biuletyn Numizmatyczny nr 4/2009.
 6. Braunne August Gustaw Wilhelm, Geschichte der Stadt Fraustadt, Puchers Buchdruckerei, Fraustadt 1889.
 7. Codex Diplomaticus Silesiae, t. 16, dokument nr 3150 z dnia 29 czerwca 1310 roku, Josef Max, Breslau 1892.
 8. Czacki Tadeusz, O rzeczy menniczey w Polszcze i Litwie dla uczniów wołyńskiego gimnazium, [w:] Pomniki historyi i literatury polskiej, tom I, pod red. Michała Wiszniewskiego, Drukarnia D.E. Friedleina, Kraków 1835.
 9. 9.Długosz Jan, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, https://dlugosz.polona.pl/pl/roczniki/jana-dlugosza-roczniki-czyli-kroniki-slawnego-krolestwa/2064-2066.
 10. Gibasiewicz Stanisław, Mennica wschowska w średniowieczu, [w:] Zielonogórskie Zeszyty Muzealne, t. V, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1975.
 11. Gibasiewicz Stanisław, Mennica wschowska, [w:] Wschowa. Miasto i Powiat, Zeszyty Lubuskie, t. 13, Zielona Góra 1973.
 12. Gumowski Marian, Wpływy polskie na pieniężne stosunki Śląska w I połowie XVI wieku, [w:] Rozprawy Akademii Umiejętności, T. XXXIII, Drukarnia UJ, Kraków 1915.
 13. Januszowski Jan, Przywileie koronne, któremi sie potwierdzaią prawa wszystkie pospolite y ossobne, Kraków 1600.
 14. Joneman Józef, Dzieje Ziemi Wschowskiey i stołecznego jey miasta Wschowy z przystosowaniem do historyi narodowey [od czasów zamierzchłych do r. 1794] przez Józefa Jonemana s[ędziego] p[okoju] zebrane i spisane w roku 1813, rękopis Uniwersytetu Warszawskiego.
 15. Kałkowski Tadeusz, Tysiąc lat monety polskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
 16. Kiersnowski Ryszard, Historia-pieniądz-herb. Opera selecta, PAN, Warszawa 2008.
 17. Kirmis Max, „Münzgeschichte der Stadt Fraustadt”, [w:] Berliner Münzblätter nr 56, Berlin 1885.
 18. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 1, dokument nr 453, Premisl dux Polonie 1273 Octob. 1, Poznanie; confert villam Przyczyna Walthero, iure Magdeburgensi locandam, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1877.
 19. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, dokument nr 1062, Henricus dux Silesie et dominus Glogovie 1326 Mart. 15, Glogovie; confirmat donationem quinque mansorum in villa Przyczyna, a Lutoldo de Malewice monasterio de Wieleń factam, Biblioteka Kórnicka, Poznań, 1878.
 20. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, dokument nr 1241, Kazimirus rex Polonie 1345 Mai. 23, Cracovie; civitati Wschowa villam Przyczyna confert, Biblioteka Kórnicka, Poznań, 1878.
 21. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 2, dokument nr 1282 – Kazimirus rex Polonie etc. 1349 Mai. 13, in Poznania; terram et civitatem Wschowa inhabitantibus, iura ipsorum Theutonicalia et consuetudines se conservaturum spondet, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1878. Przywilej Kazimierza Wielkiego z dnia 13.05.1349 roku podpisany w Poznaniu zatwierdzał dla Wschowy prawo niemieckie i wszelkie dotychczasowe zwyczaje.
 22. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t 3, dokument 1875, Wladislaus rex Polonie etc. 1388 Mart. 31, in Poznania; confirmat privilegium, quod civitati et terrae de Wschowa dederat: Kazimirus rex Polonie 1349 Mai. 13, in Poznania, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1879.
 23. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 3, poz. 1958, Vladislaus rex Polonie etc. 1395 Apr. 30, Gnesne; Vincentio de Granów castellano Naklensi domum et aream in oppido Wschowa donat, Biblioteka Kórnicka, Poznań 1879.
 24. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 5, dokument Nr 355 spisany w Gnieźnie 12.06.1422 r., Wladislaus II. rex Poloniae nobiles, terrigenas et incolas terrae Wschoviensis de iure feudali in ius Polonicum transfert, Drukarnia Dziennika Poznańskiego, 1908.
 25. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 7, poz. 521, Król Władysław Jagiełło potwierdza prawa i przywileje miasta Wschowy, PWN, Warszawa-Poznań 1985.
 26. Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 8, dokument nr 1039, w którym miasto Wschowa ślubuje wierność królowi Władysławowi, jego synowi Władysławowi, córce Jadwidze, królowej Zofii i Witoldowi jako opiekunom – Kościan, 8.07.1425 r., PWN, Warszawa-Poznań 1989.
 27. Kozłowski Ryszard, Aktywność mennicza Wschowy w okresie XV i XVI wieku. (Zapomniany skarb ze Święciechowy), [w:] Warszawski Pamiętnik Numizmatyczny nr 4/2016.
 28. Kubiak Stanisława, Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444), PAN, Kraków 1967.
 29. Lipiński Tymoteusz, O mennicy wschowskiej, [w:] Biblioteka Warszawska pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, tom IV, Drukarnia Gazety Codziennej, Warszawa 1854.
 30. Mączak Antoni, Sukiennictwo wielkopolskie XIV-XVII wiek, PWN, Warszawa 1955.
 31. Moritz Hugo, Reformation und Gegenreformation in Fraustadt, t. 1 i 2, Marzbach, Poznań 1907 i 1908.
 32. Nowakowski Andrzej, Wschowa i ziemia wschowska w dawnej Polce (do roku 1793), Temida 2, Białystok, 1994.
 33. Paszkiewicz Borys, Monety koronne Władysława Jagiełły: miedzy Wschową i Krakowem? [w:] Biuletyn Numizmatyczny nr 2, rok 2010.
 34. Paszkiewicz Borys, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica 2010.
 35. Pfűtzenreiter F , Die Fraustädter Strassennamen, [w:] Das Fraustädter Ländschen nr 1, 1996
 36. Polaczkówna Helena, Stemmata Polonica, Rękopis nr 114 klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwów 1926.
 37. Ratajewska Barbara, Kalendarium dziejów Wschowy, Muzeum Ziemi Wschowskiej, Wschowa, 2007.
 38. Rolbiecki Guntram Józef, Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII wieku, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 1951.
 39. Ryszard Antoni, Album numizmatyczne polskie, tom III, cz. II (rękopis), Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 40. Schober Willi, Eckpfeiler Fraustadt, Heimatblätter-Verlag, Schneidemühl 1937.
 41. Stan Miasta J.K.Mci. Wschowy Pod Słodkim Panowaniem Nayiasnieyszego Stanisława Augusta Krola Miłośćiwego Na Kommissyi Dobrego Porządku Za Zdaniem Przezwietney Rady Przy Boku J.K.Mci. Nieustaiącey Podług Praw Koronnych Wyznaczoney Pod Prezydencyą J.W. Jozefa Z Brudzewa Mielzynskiego …, Samuel Teofil Presser, Leszno 1783 rok.
 42. Stężyński Kazimierz, Bandtkie Władysław, Numismatyka krajowa, tom I, J. Glücksberg, Warszawa 1839.
 43. Stronczyński Kazimierz, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, część III, Monety XIV, XV i XVI wieku uporządkowane i objaśnione, Piotrków 1885.
 44. Szwagrzyk Józef Andrzej, Pieniądz na ziemiach polskich X – XX w., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990.
 45. Tymieniecki Seweryn, Zarysy z dziejów mennic koronnych Zygmunta III w XVI wieku, [w:] Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne, 1891, nr 2.
 46. Wachowski Krzysztof, Wróbel Marek, Śląskie pojemniki na brakteaty na tle porównawczym, [w:] Archeologia Polski, t. XLVII, z. 1-2, 2002.
 47. Wędzki Andrzej, Podziały terytorialne, [w:] Studia nad początkami i rozplanowaniem miast nad środkową Odrą i dolną Wartą (województwo zielonogórskie), t. 1. Ziemia Lubuska, Nowa Marchia, Wielkopolska, red. Z. Kaczmarczyk, A. Wędzki, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1967.
 48. Wuttke Heinrich, Städtebuch de landes Posen, Hermann Fries, Leipzig 1864.
 49. Zagórski Ignacy, Monety dawnej Polski jakoteż prowincyj i miast do niej niegdy należących, z trzech ostatnich wieków zebrane, uporządkowane i z przywiedzeniem źródeł historycznych opisane, Księgarnia Merzbacha, Warszawa 1845.
 50. Zawadzki Michał, Ikonografia monet wschowskich, [w:] Stempel monet, obraz a słowo, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Nowa Sól 2006.